Generalforsamling

16. marts 2017 kl.19.00Den Gule Hal, Strandpromenaden 1,

4600 Køge

Dagsorden i følge vedtægterne


1: Valg af dirigent.

(Dirigenten kan udpege en hjælper til at føre talerlisten).2: Valg af 

  referent.


3: Valg af to stemmetællere, ved dirigentens foranstaltning.


4: Bestyrelsens beretning, aflægges af formanden.


5: Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.


6: Behandling af indkomne forslag.

   (Der er ikke indkommet forslag til behandling).


7. Budget inkl. forslag til kontingent for det kommende år.


8. Valg til bestyrelse og tillidshverv


(Valgene foretages i.h.t. vedtægternes § 8):

  a. Formanden vælges i ulige år ved direkte valg (er på valg)

  b. Kassereren vælges i lige år ved direkte valg (er ikke på valg)

  c. 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år (er ikke på valg)

  d. 1 bestyrelsesmedlem i ulige år (er på valg)

  e. 2 suppleanter i prioriteret rækkefølge

  f. Evt. valg til øvrige tillidshverv


9. Valg af bilagskontrollanter – og suppleanter.

  1. bilagskontrollant (og suppleant) vælges i lige år og

  2. bilagskontrollant (og suppleant) vælges i ulige år


10. Forslag til aktivitetsplan for det kommende år.

11. Eventuelt

  (Der kan ikke bringes forslag til afstemning under dette punkt)
Bestyrelsen

Tak til vores støtter for donationer

Køge Kommune

(kulturpulje)

G.C. Entreprise. KØGE aps