Dagsorden i følge vedtægterne


1: Valg af dirigent.

    Dirigenten kan udpege en hjælper.


2: Valg af referent.


3: Valg af to stemmetællere, ved dirigentens 

    foranstaltning.


4: Bestyrelsens beretning, aflægges af formanden.

    Beretningen godkendes ved afstemning.


5: Kassererens fremlæggelse af regnskabet til

    godkendelse.


6: Behandling af indkomne forslag.

    Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest

    d. 31/12 i året før den aktuelle ordinære

    generalforsamling. Ingen forslag modtaget


7: Budget inkl. forslag til kontingent for det kommende år

    til godkendelse.


8: Valg til bestyrelse og tillidshverv.

    Valg foretages i henhold til nærværende vedtægter § 8.

       Formanden vælges i ulige år ved direkte valg. (ikke

       på valg)

       Kassereren vælges i lige år ved direkte valg.(på valg)

       2 bestyrelsesmedlemmer i lige år (på valg)

       1 bestyrelsesmedlem i ulige år (ikke på valg)

       2 suppleanter i prioriteret rækkefølge

       Øvrige tillidshverv


9: Valg af bilagskontrollanter og - suppleanter.

      1. bilagskontrollant og – suppleant vælges i lige år og

      2. bilagskontrollant og – suppleant vælges i ulige år.


10: Forslag til aktivitetsplan for det kommende år

      gennemgås og godkendes.


11: Eventuelt.

      Der kan ikke bringes forslag til afstemning under

      dette punktGeneralforsamling

15. marts 2016 kl.19.00Den Gule Hal, Strandpromenaden 1,

4600 Køge

Tak til vores støtter for donationer

Køge Kommune

(kulturpulje)

G.C. Entreprise. KØGE aps