Generalforsamling

15. marts 2016 kl.19.00

 

 

Den Gule Hal, Strandpromenaden 1,

4600 Køge

Dagsorden i følge vedtægterne

 

1: Valg af dirigent.

Dirigenten kan udpege en hjælper.

 

2: Valg af referent.

 

3: Valg af to stemmetællere, ved dirigentens

foranstaltning.

 

4: Bestyrelsens beretning, aflægges af formanden.

Beretningen godkendes ved afstemning.

 

5: Kassererens fremlæggelse af regnskabet til

godkendelse.

 

6: Behandling af indkomne forslag.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest

d. 31/12 i året før den aktuelle ordinære

generalforsamling. Ingen forslag modtaget

 

7: Budget inkl. forslag til kontingent for det kommende år

til godkendelse.

 

8: Valg til bestyrelse og tillidshverv.

Valg foretages i henhold til nærværende vedtægter § 8.

Formanden vælges i ulige år ved direkte valg. (ikke

på valg)

Kassereren vælges i lige år ved direkte valg.(på valg)

2 bestyrelsesmedlemmer i lige år (på valg)

1 bestyrelsesmedlem i ulige år (ikke på valg)

2 suppleanter i prioriteret rækkefølge

Øvrige tillidshverv

 

9: Valg af bilagskontrollanter og - suppleanter.

1. bilagskontrollant og – suppleant vælges i lige år og

2. bilagskontrollant og – suppleant vælges i ulige år.

 

10: Forslag til aktivitetsplan for det kommende år

gennemgås og godkendes.

 

11: Eventuelt.

Der kan ikke bringes forslag til afstemning under

dette punkt

 

 

Tak til vores støtter for donationer

Køge Kommune

(kulturpulje)

G.C. Entreprise. KØGE aps

 

Støtteforeningen

ANKERET