GENERALFORSAMLING 2017

 

Støtteforeningen

ANKERET

Tak til vores støtter for donationer

Orlogsskibet

HUMMEREN's Venner

Generalforsamling

16. marts 2017 kl.19.00

Den Gule Hal, Strandpromenaden 1,

4600 Køge

 

1: Valg af dirigent.

(Dirigenten kan udpege en hjælper til at føre talerlisten).2: Valg af referent.

 

3: Valg af to stemmetællere, ved dirigentens foranstaltning.

 

4: Bestyrelsens beretning, aflægges af formanden.

 

5: Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.

 

6: Behandling af indkomne forslag.

(Der er ikke indkommet forslag til behandling).

 

7. Budget inkl. forslag til kontingent for det kommende år.

 

8. Valg til bestyrelse og tillidshverv

 

(Valgene foretages i.h.t. vedtægternes § 8):

a. Formanden vælges i ulige år ved direkte valg (er på valg)

b. Kassereren vælges i lige år ved direkte valg (er ikke på valg)

c. 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år (er ikke på valg)

d. 1 bestyrelsesmedlem i ulige år (er på valg)

e. 2 suppleanter i prioriteret rækkefølge

f. Evt. valg til øvrige tillidshverv

 

9. Valg af bilagskontrollanter – og suppleanter.

1. bilagskontrollant (og suppleant) vælges i lige år og

2. bilagskontrollant (og suppleant) vælges i ulige år

 

10. Forslag til aktivitetsplan for det kommende år.

11. Eventuelt

(Der kan ikke bringes forslag til afstemning under dette punkt)

 

 

 

Bestyrelsen

Dagsorden i følge vedtægterne

Kulturpulje